نام انگلیسی پرسشنامهSelf- Compassion Scale - Short Form
سال انتشار۲۰۱۱
مخففSCS -SF
ابعاد پرسشنامه۶
تعداد سوالات۱۲
توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ۱۲ ﻣﺎده ای ﺧﻮد دﻟﺴﻮزی ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺲ، ﭘﺎﻣﯿﺮ، ﻧﻒ و ونﮔﺎﭼﺖ (۲۰۱۱) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ ۲۶ ﻣﺎده اﺳﺖ. رﯾﺲ و ﻫﻤﮑﺎران (۲۰۱۱) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس را ۰/۸۶ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ، ﻫﻢﭼﻮن ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﯿﺎس، ۶ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺧﻮد دﻟﺴﻮزی را ﻧﺸﺎن داد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒﺰه آرای ﻟﻨﮕﺮودی (۱۳۹۲) ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻘﯿﺎس در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ، آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﯿﺎس ۰/۶۸ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، واﺗﺴﻦ، ژو و ﻧﻮرﺑﺎﻻ (۲۰۱۲) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس ۰/۸۴ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

نویسندگانریس و همکارن
قیمت۳۰۰۰۰ ریال

 

 

لطفا برای خرید دانلود پرسشنامه به لینک پرسش نامه مراجعه نمایید و اقدام به
خرید پرسشنامه نموده ، برای آشنایی بیشتر نیز   مقیاسﺧﻮد دﻟﺴﻮزی - ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه را مطالعه نمایید.